Với phân xưởng, kho bãi rộng rãi chúng tôi đủ năng lực để sản xuất và phát triển sản phẩm.